Empires & Warriors
Maharana Pratap Prithviraj Chauhan (1149-1192 ) Meera Bai
Rana Sanga (1484 – 1527) Maharana Kumbha (1433 and 1468) Udai Singh
Ganga Singh Harsha Vardhana Rao Jodha
Rana Hamir Singh (1326-1364) Jaswant Singh Rawal Jaisal
Jai Singh II Raja Man Singh Raja Man Singh