Contact : 91 8500678369,

Kshatriya Parishat Kalyana Mandapam

Phone No : 0884 2371779, 9948622834
D-No : 8-5-17/1, Ontimamdi Junction,
Gandhi Nagar,Kakinada , E.G.Dist
Andhrapradesh - 533004, India.

Kshatriya Parishat Kalyana Mandapam

Phone No : 0891 - 2551451 & 52
Cell : 91 89782 67198
Alluri Seetha Ramaraju Nagar,
Seethammadhara, Visakhapatnam
Andhrapradesh - 530013, India.

Call us Now: +91 85006 78369